Hekimhan Belediyesine Ait Lojmanların Satış İlanı

11 ay önce
6.178 kez görüntülendi

MALATYA HEKİMHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

I-GENEL ŞARTLAR

 

MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ

 • Hekimhan İlçesi  Karşıyaka Mahallede bulunan  Mülkiyeti Hekimhan Belediyesine ait 24 Adet  Lojman  ve 1 Adet Dubleks Bina  (2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık arttırma)  03.2018  Salı günü Saat 10,00 satış ihalesi yapılacaktır.

 

Satışı Yapılacak Taşınmaz Malların;

KIYMET TAKDİR LİSTESİ
İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL ALANI(M2) CİNSİ KAT BAĞIMSIZ
BÖLÜM
AÇIKLAMA TAŞINMAZ DEĞERİ GEÇİCİ TEMİNAT (%3)
MALATYA HEKİMHAN KARŞIYAKA 498 5 540,66 Bir Zemin İki Normal
Katlı Kargir Dubleks Bina ve Bahçesi
DUBLEKS VİLLA 275.000,00 TL 8.250,00 TL
MALATYA HEKİMHAN KARŞIYAKA 382 30 757,93 Bir Zemin Üç Normal
Katlı Sekiz Meskenli
Kargir Bina ve Bahçesi
ZEMİN 1 LOJMAN 64.000,00 TL 1.920,00 TL
MALATYA HEKİMHAN KARŞIYAKA 382 30 757,93 Bir Zemin Üç Normal
Katlı Sekiz Meskenli
Kargir Bina ve Bahçesi
ZEMİN 2 LOJMAN 64.000,00 TL 1.920,00 TL
MALATYA HEKİMHAN KARŞIYAKA 382 30 757,93 Bir Zemin Üç Normal
Katlı Sekiz Meskenli
Kargir Bina ve Bahçesi
1.KAT 3 LOJMAN 70.000,00 TL 2.100,00 TL
MALATYA HEKİMHAN KARŞIYAKA 382 30 757,93 Bir Zemin Üç Normal
Katlı Sekiz Meskenli
Kargir Bina ve Bahçesi
1.KAT 4 LOJMAN 85.000,00 TL 2.550,00 TL
MALATYA HEKİMHAN KARŞIYAKA 382 30 757,93 Bir Zemin Üç Normal
Katlı Sekiz Meskenli
Kargir Bina ve Bahçesi
2.KAT 5 LOJMAN 70.000,00 TL 2.100,00 TL
MALATYA HEKİMHAN KARŞIYAKA 382 30 757,93 Bir Zemin Üç Normal
Katlı Sekiz Meskenli
Kargir Bina ve Bahçesi
2.KAT 6 LOJMAN 70.000,00 TL 2.100,00 TL
MALATYA HEKİMHAN KARŞIYAKA 382 30 757,93 Bir Zemin Üç Normal
Katlı Sekiz Meskenli
Kargir Bina ve Bahçesi
3.KAT 7 LOJMAN 66.000,00 TL 1.980,00 TL
MALATYA HEKİMHAN KARŞIYAKA 382 30 757,93 Bir Zemin Üç Normal
Katlı Sekiz Meskenli
Kargir Bina ve Bahçesi
3.KAT 8 LOJMAN 66.000,00 TL 1.980,00 TL
MALATYA HEKİMHAN KARŞIYAKA 382 29 627,68 Bir Zemin Üç Normal
Katlı Sekiz Meskenli
Kargir Bina ve Bahçesi
ZEMİN 1 LOJMAN 60.000,00 TL 1.800,00 TL
MALATYA HEKİMHAN KARŞIYAKA 382 29 627,68 Bir Zemin Üç Normal
Katlı Sekiz Meskenli
Kargir Bina ve Bahçesi
ZEMİN 2 LOJMAN 60.000,00 TL 1.800,00 TL
MALATYA HEKİMHAN KARŞIYAKA 382 29 627,68 Bir Zemin Üç Normal
Katlı Sekiz Meskenli
Kargir Bina ve Bahçesi
1.KAT 3 LOJMAN 67.000,00 TL 2.010,00 TL
MALATYA HEKİMHAN KARŞIYAKA 382 29 627,68 Bir Zemin Üç Normal
Katlı Sekiz Meskenli
Kargir Bina ve Bahçesi
1.KAT 4 LOJMAN 67.000,00 TL 2.010,00 TL
MALATYA HEKİMHAN KARŞIYAKA 382 29 627,68 Bir Zemin Üç Normal
Katlı Sekiz Meskenli
Kargir Bina ve Bahçesi
2.KAT 5 LOJMAN 67.000,00 TL 2.010,00 TL
MALATYA HEKİMHAN KARŞIYAKA 382 29 627,68 Bir Zemin Üç Normal
Katlı Sekiz Meskenli
Kargir Bina ve Bahçesi
2.KAT 6 LOJMAN 67.000,00 TL 2.010,00 TL
MALATYA HEKİMHAN KARŞIYAKA 382 29 627,68 Bir Zemin Üç Normal
Katlı Sekiz Meskenli
Kargir Bina ve Bahçesi
3.KAT 7 LOJMAN 64.000,00 TL 1.920,00 TL
MALATYA HEKİMHAN KARŞIYAKA 382 29 627,68 Bir Zemin Üç Normal
Katlı Sekiz Meskenli
Kargir Bina ve Bahçesi
3.KAT 8 LOJMAN 64.000,00 TL 1.920,00 TL
MALATYA HEKİMHAN KARŞIYAKA 382 28 648,64 Bir Zemin Üç Normal
Katlı Sekiz Meskenli
Kargir Bina ve Bahçesi
ZEMİN 1 LOJMAN 62.000,00 TL 1.860,00 TL
MALATYA HEKİMHAN KARŞIYAKA 382 28 648,64 Bir Zemin Üç Normal
Katlı Sekiz Meskenli
Kargir Bina ve Bahçesi
ZEMİN 2 LOJMAN 62.000,00 TL 1.860,00 TL
MALATYA HEKİMHAN KARŞIYAKA 382 28 648,64 Bir Zemin Üç Normal
Katlı Sekiz Meskenli
Kargir Bina ve Bahçesi
1.KAT 3 LOJMAN 68.000,00 TL 2.040,00 TL
MALATYA HEKİMHAN KARŞIYAKA 382 28 648,64 Bir Zemin Üç Normal
Katlı Sekiz Meskenli
Kargir Bina ve Bahçesi
1.KAT 4 LOJMAN 68.000,00 TL 2.040,00 TL
MALATYA HEKİMHAN KARŞIYAKA 382 28 648,64 Bir Zemin Üç Normal
Katlı Sekiz Meskenli
Kargir Bina ve Bahçesi
2.KAT 5 LOJMAN 68.000,00 TL 2.040,00 TL
MALATYA HEKİMHAN KARŞIYAKA 382 28 648,64 Bir Zemin Üç Normal
Katlı Sekiz Meskenli
Kargir Bina ve Bahçesi
2.KAT 6 LOJMAN 68.000,00 TL 2.040,00 TL
MALATYA HEKİMHAN KARŞIYAKA 382 28 648,64 Bir Zemin Üç Normal
Katlı Sekiz Meskenli
Kargir Bina ve Bahçesi
3.KAT 7 LOJMAN 65.000,00 TL 1.950,00 TL
MALATYA HEKİMHAN KARŞIYAKA 382 28 648,64 Bir Zemin Üç Normal
Katlı Sekiz Meskenli
Kargir Bina ve Bahçesi
3.KAT 8 LOJMAN 65.000,00 TL 1.950,00 TL

Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedelleri, geçici teminat miktarları ve ihale saati belirtilen Hekimhan Belediyesine ait taşınmazlar, Hekimhan Belediye Başkanlığınca 13/03/2018 tarihine tesadüf eden  Salı  günü saat 10.00’da başlayacak ve  Hekimhan  Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile satılacaktır.

İstekliler; ihaleye ilişkin bilgileri Hekimhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden öğrenebilirler. Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartnameyi; her parsel için ayrı olmak üzere 100,00.-TL(yüztürklirası) ücret karşılığında satın alabilirler Ayrıca adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler.  

 MADDE 2. MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ ve KESİN TEMİNAT MİKTARI

Taşınmazların muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları, yukarıda madde 1’de gösterilmiştir.

İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

İştirakçilerin geçici teminat bedelini 13/03/2018 tarihinde ve saat  09.30’ a kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları ve  Açık Teklif Usulüne göre ihale edilecek taşınmazlar için istenilen belgeleri dosya halinde 13/03/2018 tarihinde saat 09.30’ a kadar  Mali Hizmetler  Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

         Her ne surette olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

         İhale bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır.

         Taşınmaz satış bedellerinin %10’u peşin ihale tarihi itibarı ile 10 günün içinde, geriye kalan kısmı ise 1 (Bir) taksitte 45 gün içerisinde ödenecektir.

MADDE 3. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

 1. 09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

 1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6.maddesinde yazılı kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye katılanın üzerine ihale yapılmış bulunursa, geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı ve güvence bedeli belediyeye gelir kaydedilecektir.

    MADDE 4. İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 1. Başvuru dilekçesi,
 2. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,
 3. Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır
 4. Geçici Teminat,
 5. Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
 6. Nüfus Müdürlüğünden veya Belediyeden ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi(Gerçek kişiler için)
 7. Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi
 8. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna

dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,

 1. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
 2. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
 3. Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
 4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
 5. İhale yerli isteklilere (T.C Vatandaşı) açık olacaktır.
 6. Şartname alındı makbuzu.
 7. Borcu yoktur belgesi.(Belediyeden alınacak)

Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, 13/03/2018 tarihinde Salı günü saat 09.30’a kadar Hekimhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

MADDE 5. İDARENİN YETKİSİ

İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

MADDE 6. İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ

İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç onbeş (5) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

İta amirince onaylanan ihale kararları, onayladığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde, üzerine ihale yapılana veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

          İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin Geçici Teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.

İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

MADDE 7. HARÇ ve GİDERLER

İhale ile ilgili olarak satış bedeli üzerinden vergi,  resim, harçları ve diğer giderleri ile satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

MADDE 8. ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU

Müşteri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden veya 32.maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren onbeş (5) gün içinde İhale üzerinde kalan istekli ile Belediye arasında sözleşme imzalanacak, satılan taşınmazın ihale bedelinden % 10 Peşinat ve %6 Kesin Teminat Belediyenin veznesine yatırılarak; kalan tutarı ise 45 gün . İçerisinde ödeyecektir. Ödemediği takdirde geçici teminatı Belediyemize gelir kayıt edilerek satış iptal olur.

Taksitlerin tahakkuk eden zamanlarda ödenmemesi halinde hiçbir ihtara gerek kalmaksızın Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce gecikme zammı uygulanacaktır.

          Üzerine satış ihalesi yapılan istekli, sözleşme süresi içerisinde toplam ihale bedelini ödeme talebinde bulunması halinde satılan taşınmazın ihale bedelini peşin olarak Belediyenin veznesine ödeyecek ve Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesini teslim edecektir.

Ayrıca satışı yapılan taşınmazın onaylanan ihale kararının, yukarıda bahsedilen kanun çerçevesinde üzerine ihale yapılana veya vekiline tebliği sayılan günden itibaren on beş gün içerisinde ihale bedelini ödediği takdirde satış sözleşmesi düzenlenmeyecektir.

Bu şartnamedeki zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Belediyeye gelir kaydedilir.

Geçici Teminat, ihale bedeli ödendikten ve tapu teslim işlemi gerçekleştikten sonra iade edilecektir.

Alıcının sözleşme hükümlerine uymaması durumunda, sözleşmenin feshedileceği bildirilir. Tebligata rağmen borcun ödenmemesi halinde, sözleşme feshedilerek, Kesin teminat olarak belirlenmiş tutar, Belediyeye gelir kaydedilir.

MADDE 9. İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

        Satışı yapılan taşınmazların tapu tescili, ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır.

         Taşınmazla ilgili olarak yapılacak her türlü imar tadilatları konusunda idareden hiçbir şekilde talepte bulunulamaz, parsellerin bulunduğu kısımlardaki kullanım değişikliklerinden de idarenin hiç bir sorumluluğu olmayacaktır.

İdare de alıcının yükümlüğünü yerine getirmesinden itibaren otuz (30) günlük süre içinde, satılan taşınmazı alıcıya teslim etmekle yükümlüdür.

MADDE 10. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

MADDE 11. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilaflar, öncelikle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde Belediye Encümeninde çözülecektir. Çözülemediği takdirde ihtilafların çözümünde Hekimhan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 12. DİĞER HUSUSLAR

“Bu şartname ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı gayri kabili rücu kaydıyla kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.”                                                                        

Taahhüt Eden veya Vekili

İmzası : …………………………………………………..                                                 İdare

Adı-Soyadı : …………………………………………………..                   Hekimhan Belediye Başkanlığı

Görevi : …………………………………………………..                                              Adına

Yasal Adresi : …………………………………………………..                     Aliseydi MİLLİOĞULLARI

………………………….……………..…………..                                                 Belediye  Başkanı

Tarih : ……………..

 

( İşbu şartname 7 (Yedi ) sayfa ve 12 (oniki) maddeden ibarettir.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz