Hekimhan Belediyesine Ait İşyeri ve Lojmanların Satış İlanı

8 ay önce
1.181 kez görüntülendi

10.07.2018 saat 10:00 Hekimhan Belediyesine Ait İşyeri ve Lojmanların Satış ihalesi yapılacaktır.

T.C.

MALATYA HEKİMHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

I-GENEL ŞARTLAR

                                                                                                                                                                                                            26.06.2018

MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ

 

 • Hekimhan İlçesi Taşbaşı Mahallesi ve Yeni Mahalle de Parsel Numaraları ve yüzölçümleri ve Cinsleri yazılı bulunan, mülkiyeti Hekimhan Belediyesine ait taşınmazlar (2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık arttırma) satış ihalesi yapılacaktır.
 •                         Satışı Yapılacak Taşınmaz Malların;
MAHALLE ADA PARSEL ALANI NİTELİK Kat Daire Bağ.Böl Arsa Payı Niteliği MEVKİİ BİRİM FİYAT  TOPLAM BEDEL Geçici teminat Bedeli %3
Yeni Mahalle 19 10 2680,00 M2 Arsa Zemin 15 15 20/2680 İşyeri Maden Yolu 21.000,00      630,00 Tl
Yeni Mahalle 19 10 2680,00 M2 Arsa Zemin 38 38 250/2680 İşyeri Maden Yolu 250.000,00   7.500,00 Tl

101

Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedelleri, geçici teminat miktarları ve ihale saati belirtilen Hekimhan Belediyesine ait taşınmazlar, Hekimhan Belediye Başkanlığınca 10/07/2018 tarihine tesadüf eden  Salı  günü saat 10.30’da başlayacak ve  Hekimhan  Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile satılacaktır.

İstekliler; ihaleye ilişkin bilgileri Hekimhan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden öğrenebilirler. Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartnameyi; her parsel için ayrı ayrı olmak üzere 100,00.-TL(yüztürklirası) ücret karşılığında satın alabilirler Ayrıca adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler.  

1lojman

 MADDE 2. MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ ve KESİN TEMİNAT MİKTARI

Taşınmazların muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları, yukarıda madde 1’de gösterilmiştir.

İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

İştirakçilerin geçici teminat bedelini 10/07/2018 tarihinde ve saat  09.30’ a kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları ve  Açık Teklif Usulüne göre ihale edilecek taşınmazlar için istenilen belgeleri dosya halinde 10/07/2018 tarihinde saat  09.30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

         Her ne surette olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

         İhale bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır. İhale tarihinden sonra 3. Gün içerisinde yatıracaktır.

         Taşınmaz satış bedellerinin ihale tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenecektir.

MADDE 3. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

 

 1. 09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

 1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6.maddesinde yazılı kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye katılanın üzerine ihale yapılmış bulunursa, geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı ve güvence bedeli belediyeye gelir kaydedilecektir.

 

    MADDE 4. İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 1. Başvuru dilekçesi,
 2. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,
 3. Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır
 4. Geçici Teminat,
 5. Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
 6. Nüfus Müdürlüğünden veya Belediyeden ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi(Gerçek kişiler için)
 7. Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi
 8. İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna

dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,

 1. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
 2. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
 3. Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
 4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
 5. İhale yerli isteklilere (T.C Vatandaşı) açık olacaktır.
 6. Şartname alındı makbuzu.
 7. Borcu yoktur belgesi.(Belediyeden alınacak)

Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, 10/07/2018 tarihinde Salı günü saat 09.30’a kadar Hekimhan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

MADDE 5. İDARENİN YETKİSİ

İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

MADDE 6. İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ

İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç onbeş (15) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

İta amirince onaylanan ihale kararları, onayladığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde, üzerine ihale yapılana veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

          İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin Geçici Teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.

İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

 

MADDE 7. HARÇ ve GİDERLER

 

İhale ile ilgili olarak satış bedeli KDV dahil dir. vergi,  resim, harçları ve diğer giderleri ile satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

MADDE 8. ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU

 

Müşteri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden veya 32.maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren beş (5) gün içinde İhale üzerinde kalan istekli ile Belediye arasında sözleşme imzalanacak, satılan taşınmazın ihale bedelinden   %6 geçici teminatı 5 gün içerinde,  Taşınmaz bedelini ise 30 gün içerisinde ihale bedeline KDV  dahil olarak ödeyecektir.

          Üzerine satış ihalesi yapılan istekli, sözleşme süresi içerisinde toplam ihale bedelini ödeme talebinde bulunması halinde satılan taşınmazın ihale bedelini peşin olarak Belediyenin veznesine ödeyecek ve Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesini teslim edecektir.

Ayrıca satışı yapılan taşınmazın onaylanan ihale kararının, yukarıda bahsedilen kanun çerçevesinde üzerine ihale yapılana veya vekiline tebliği sayılan günden itibaren on beş gün içerisinde ihale bedelini ödediği takdirde satış sözleşmesi düzenlenmeyecektir.

Bu şartnamedeki zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Belediyeye gelir kaydedilir.

Geçici Teminat, ihale bedeli ödendikten ve tapu teslim işlemi gerçekleştikten sonra iade edilecektir.

Alıcının sözleşme hükümlerine uymaması durumunda, sözleşmenin feshedileceği bildirilir. Tebligata rağmen borcun ödenmemesi halinde, sözleşme feshedilerek, Kesin teminat olarak belirlenmiş tutar, Belediyeye gelir kaydedilir.

MADDE 9. İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

        Satışı yapılan taşınmazların tapu tescili, ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır.

         Taşınmazla ilgili olarak yapılacak her türlü imar tadilatları konusunda idareden hiçbir şekilde talepte bulunulamaz, parsellerin bulunduğu kısımlardaki kullanım değişikliklerinden de idarenin hiç bir sorumluluğu olmayacaktır.

İdare de alıcının yükümlüğünü yerine getirmesinden itibaren otuz (30) günlük süre içinde, satılan taşınmazı alıcıya teslim etmekle yükümlüdür.

MADDE 10. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

MADDE 11. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilaflar, öncelikle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde Belediye Encümeninde çözülecektir. Çözülemediği takdirde ihtilafların çözümünde Hekimhan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 12. DİĞER HUSUSLAR

“Bu şartname ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı gayri kabili rücu kaydıyla kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.”26.06.2018

                                                                         

Taahhüt Eden veya Vekili

 

İmzası : …………………………………………………..

 

Adı-Soyadı : …………………………………………………..

Görevi : …………………………………………………..

Yasal Adresi : …………………………………………………..

………………………….……………..…………..

Tarih : ……………..

( İşbu şartname 4 (dört) sayfa ve 12 (oniki) maddeden ibarettir. )

 

 

                                                                                                                                         İdare

                                                                                                                     Hekimhan Belediye Başkanlığı

                                                                                                                                         Adına

                                                                                                                      Aliseydi MİLLİOĞULLARI

                                                                                                                              Belediye Başkanı

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz